فرمت سی دی پروژه کسری خدمت جهت تحویل به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح

فرمت سی دی پروژه کسری خدمت جهت تحویل به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح   فرمت سی دی پروژه کسری خدمت برای تحویل به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح اعلام شد. بنابر اعلان رسمی پایگاه بنیاد نخبگان نیروهای مسلح، جهت تحویل پروژه کسری خدمت به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح ، میبایست موارد زیر را رعایت کنید : مرحله اول : کل پروژه …