مدارک برای گرفتن پروژه کسری خدمت

مدارک برای گرفتن پروژه کسری خدمت   راهنمای کامل اخذ پروژه کسری خدمت + لیست جدید مراکز کسری خدمت به تفکیک رشته البته تا دوسال پیش تنها نخبگان و استعدادهای برتر شامل این قانون می‌شدند، اما از سال ۹۴ همه افراد چه نخبه و چه غیر نخبه می توانند با توجه به رشته خود پروژه کسر خدمت از دو تا …